اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۲۳ به خوانش علی رفیعی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۲۲۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۲۲۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل ۲۲۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل ۲۲۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.