اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۱۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۲۱۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۲۱۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۲۱۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۷ به خوانش تناز پیراسته ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.