اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۲۱۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۲۱۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۲۱۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۲۱۱ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۱ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.