اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۹۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۱۹۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۱۹۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل ۱۹۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۱۹۷ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.