اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۷۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۱۷۴ به خوانش متین آریامنش ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۱۷۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل ۱۷۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل ۱۷۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۷۴ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۷۴ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۱۷۴ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۷۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.