اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۷۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۱۷۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۱۷۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل ۱۷۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۱۷۱ به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۷۱ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۷۱ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۱۷۱ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۷۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.