اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۶۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۱ -۵ × ۱ ۴ ۱
غزل ۱۶۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۲ -۵ × ۱ ۴ ۲
غزل ۱۶۸ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۶ ۳ -۵ × ۱ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۱۶۸ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۱۶۸ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل ۱۶۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۱ -۵ × ۱ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۱۶۸ به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۲ -۵ × ۱ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۶۸ به خوانش نازنین بازیان ۳ ۱ -۵ × ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۶۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.