اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۶۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۱۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۱۶۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۱۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل ۱۶۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۱۶۳ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.