اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۵۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۱۵۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۱۵۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۱۵۶ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل ۱۵۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۱۵۶ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.