اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۵۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۱۵۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۱۵۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۱۵۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۱۵۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۱۵۱ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.