اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۴۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۱۴۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل ۱۴۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل ۱۴۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۱۴۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.