اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۴۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۱۴۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۱۴۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۱۴۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۱۴۵ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۱۴۵ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۴۵ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۴۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.