اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۴۲ به خوانش حمیدرضا محمدی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۱۴۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل ۱۴۲ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۱۴۲ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل ۱۴۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش مصطفی حسینی کومله ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.