اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۳۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۱۳۶ به خوانش عذرا جوانمردی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۱۳۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۱۳۶ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل ۱۳۶ به خوانش پزی ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.