اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۳۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل ۱۳۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۱۳۰ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۱۳۰ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل ۱۳۰ به خوانش پزی ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۱۳۰ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۳۰ به خوانش کیوان عاروان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۳۰ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.