اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۱۹ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل ۱۱۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل ۱۱۹ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل ۱۱۹ به خوانش پزی ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش سهیل قاسمی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.