اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۱۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل ۱۱۷ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۱۱۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل ۱۱۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل ۱۱۷ به خوانش پزی ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۷ به خوانش سهیل قاسمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.