اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۱۵ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۱۱۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۲ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل ۱۱۵ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۱۵ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل ۱۱۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۵ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۵ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.