اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۱۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۱۱۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۱۱۳ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل ۱۱۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۱۱۳ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۳ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۳ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.