اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۰۷ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل ۱۰۷ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۶ ۳ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل ۱۰۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل ۱۰۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۱۰۷ به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۰۷ به خوانش نازنین بازیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۰۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۱۰۷ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۰۷ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.