اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۰۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل ۱۰۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل ۱۰۱ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل ۱۰۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.