اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۱۰ - حکایت هشت - رشیدی به خوانش حمیدرضا محمدی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.