اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس به خوانش بامشاد لطف آبادی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
مثنوی معنوی دفتر دوم بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس به خوانش مبینا جهانشاهی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.