اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
شمارهٔ ۱۲ - هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد به خوانش فرید حامد ۴ ۶ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
شمارهٔ ۱۲ - هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد به خوانش زینب زارعی ۲ ۵ -۵ × ۰ ۷ ۲
قطعه23 سیف فرغانی-علیرضا شاکری به خوانش علیرضا شاکری ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۳
شمارهٔ ۱۲ - هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد به خوانش داوود ملک زاده ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
شمارهٔ ۲۳ به خوانش حمید توانگر ۱ ۳ -۵ × ۰ ۴ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.