اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
غزل شمارهٔ ۲۷۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.