اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ به خوانش زهرا بهمنی ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.