اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ به خوانش احسان کریمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ به خوانش حسین رستگار ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.