اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
حکایت شمارهٔ ۳۰ به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۱
حکایت شمارهٔ ۳۰ به خوانش ابوالفضل حسن زاده ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
حکایت شمارهٔ ۳۰ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.