اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
شمارهٔ ۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
شمارهٔ ۵ به خوانش فریبا علومی یزدی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.