اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش هانیه سلیمی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش مریم جوزی ۴ ۳ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۵۶۳ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.