اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۵۲۵ به خوانش مسعود طالبیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل شمارهٔ ۵۲۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۵۲۵ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۵۲۵ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.