اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۶۴ به خوانش مریم جوزی ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۶۴ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۶۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۶۴ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.