اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش حسین محبی ۱ ۱۸ -۵ × ۰ ۱۹ ۱
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش آذر پژوهش ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۹۵ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.