اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش حسین محبی ۱ ۲۲ -۵ × ۰ ۲۳ ۲
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش فرید حامد ۱۲ ۲ -۵ × ۰ ۱۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱۱ ۳ -۵ × ۰ ۱۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش علیرضا دهقانی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۵
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۶
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۷
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۸
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۹
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش هادی روحانی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱۰
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱۱
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش عندلیب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۱۲
غزل شمارهٔ ۴۹۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.