اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۳ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۵ ۱
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش عندلیب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۴۸۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.