اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش فرید حامد ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۸۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.