اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۴۷۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.