اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش فرید حامد ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۴۷۴ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.