اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش فرید حامد ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۷۰ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.