اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۴۶۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.