اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش عندلیب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش افسر آریا ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۵۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.