اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۰ -۵ × ۰ ۱۰۴ ۱
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۴۵۵ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.