اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۳
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۴۵۲ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.