اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۴۳۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.