اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش سلامه پژم ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش سارنگ صیرفیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۲۶ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.