اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش سارنگ صیرفیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۴۲۴ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.