اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۰ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش سارنگ صیرفیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۰۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.