اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش آراسپ کاظمیان ۷ ۷ -۵ × ۰ ۱۴ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش حسین محبی ۲ ۱۰ -۵ × ۰ ۱۲ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۴۰۷ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.