اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۰ -۵ × ۰ ۱۰۵ ۱
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش زهرا بهمنی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۴ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۳۹۸ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.