اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۹۷ به خوانش هادی روحانی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.